Взаимодействие между кладенците

Когато два кладенеца са разположени един дo друг на разстояние, по-малко пот сбора на двата им радиуса на влияние, те си взаимодействат.

Така М.Е. Алтовски изчислява дебита на взаимодействие въз основа на така нареченият коефициент на понижение на дебита. По тази формула и днес много инженери и техници, по изграждането на кладенци днес правят своите най-прецизни прогнози за това къде да се разполага водоизточника.

Коефициентът на понижение на дебита се изчислява, чрез относителните дебити на кладенците. Тези изчисления се правят, както при наличие на два кладенеца в близост, така и на повече от два: http://www.kladenci.com/dvizhenie-na-vodata-kam-kladentsite.

Пример за това е следният:

Ако два кладенеца са на разстояние 300 м един от друг, то между дебита и понижението на водното ниво в кладенеца съществува линейна зависимост. Или казано по друг начин дебита на кладенеца е правопропорционален пониженото водно ниво.

За опитно водочерпене се вземат предвид и следните данни:

Дебитът на кладенците, коефициентът на филтрация, радиусът и взаимодействието между група кладенци се установява, чрез опитно водочерпене. При такова се вземат проби вода за химично изследване и бактериално изследване.

Опитното водочерпене се извършва или само в един кладенец или в един централен (опитен) и един до три наблюдателни кладенеца, разположени на определено ниво и разстояние един от друг. При водочерпенето се вземат предвид дебит и понижение водата в кладенеца.

При изчисления коефициента на филтрация, необходимо е разликата в нивата на съседни наблюдателни кладенци да е над 0,3-0,5 м. Това е възможно да се постигна, когато наблюдателните кладенци са разположени на разстояние от централния кладенец.

Пред да се започне опитно водочерпене, котите на статичните нива на водата се установяват от определен хоризонт., както в опитния, така и в наблюдателните кладенци.

Опитното водочерпене от кладенеца става непрекъснато и равномерно дотогава, докато динамичното ниво на водата, както в централния, така и в наблюдателния кладенец се стабилизира. След това се правят измервания на наблюдателните и опитния кладенец. Всяко измерване се прави на 30 минути, в продължения на едно денонощие.

Пробните водочерпения се правят обикновено на три понижения. Желателно е разликата между отделните понижения да бъде еднаква и по възможност не по-малка от 1 м.

Средната продължителност на едно водочерпене за всяко понижение е следната:

1)      За едрозърнести и напукани пластове – 3-5 денонощия;

2)      За средно зърнести и дребнозърнести пластове – 5-7 денонощия.

Практически опитното вoдочерпене може да се направи за 1-2 денонощия, след като е стабилизирано динамичното ниво на опитния и наблюдателните кладенци.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.